Personal Pronouns ve Present Simple Tense Konu Anlatımı

Her bilgisayar mühendisinin İngilizceyi öğrenmesi lazım, bende bu yüzden siz değerli okuyucularıma İngilizce öğretmeye karar verdim. ilk dersimiz olarak Personal Pronouns ve Present Simple Tense konuları anlatacak, konun hemen altından çalışma soruları bulmaktadır, bunları indirerek konu pekiştirmiş olursunuz.

Her bilgisayar mühendisinin İngilizceyi öğrenmesi lazım, bende bu yüzden siz değerli okuyucularıma İngilizce öğretmeye karar verdim. ilk dersimiz olarak Personal Pronouns ve Present Simple Tense konuları anlatacak, konun hemen altından çalışma soruları bulmaktadır, bunları indirerek konu pekiştirmiş olursunuz.

Zamirler, cümlede varlıkların ya da isimlerin yerine kullanılırlar. Cümlede özne konumundaki ismin yerini alan ve fiilden once gelen kelimelere kişi zamiri denir. Örn: ben, sen, o, biz, siz, onlar, beni, seni, onu vs.

İngilizce’de kişi zamirleri ikiye ayrılır:

1.Özne zamirleri (Subject Pronouns)

1.1 Personal Pronouns: Practice

2.Nesne zamirleri (Object  Pronouns)

Şahıs Subject Pronouns Object Pronouns
 

 

 

Tekil

1. I Me
2. You You
3. (erkek) He Him
3. (kadın) She Her
3. (Cansız varlıklar ve hayvanlar) It It
 

Çoğul

1. We Us
2. You You
3. They them

Subject Pronouns (Personal Pronouns olarak da adlandırılır) cümlenin başında, özne olarak  kullanılır.

I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
You are intelligent. (Sen zekisin.)
He is a doctor. (O bir doktor.)
She is a nurse. (O bir hemşire.)
It is a cat. (O bir kedidir.)
You are students. (Öğrencisiniz.)
They are English. (Onlar ingiliz.)

You, hem ikinci tekil, hem de ikinci çoğul şahıs olarak kullanılır. It nesneler için kullanılmakla birlikte, hayvanlar için de kullanılır. They, hem nesneler hem de insanlar içindir.

Nesne zamirleri, cümlede nesne durumundaki ismin yerini alır ve İngilizce’de fiilden sonra kullanılır.

I love her. (Onu seviyorum.)
I see them. (Onları görüyorum.)
Davut gave her roses. (Davut onun gül verdi.)

1.1 Personal Pronouns: Practice

A.    Aşağıda verilen cümleleri uygun şahıs zamirleri ile tamamlayınız.

1._I_ am Jonathan._I_ am twelve years old.

2.This is Mary.____is my sister.____eighteen years old.

3.Ronaldo is from Brazil.____a football player.

4.This is my friend Mehmet. He and I are_____friends.

5.___are in the same class.

6.___’m hungry!

You father’s here. ____’s in the garage.

B.    Aşağıda verilen cümleleri uygun zamirlerle tamamlayınız.

1.Can you help we/us with these bags?

2.We/Us usually see they/them at the weekend.

3.I/me write to she/her once a month.

4.I/Me don’t think she/her understands I/me.

5.Please don’t wait for we/us.

6.Would you like to come with I/me?

C.    Aşağıda verilen cümleleri me, you, her, him, it, us ya da them ile tamamlayınız.

1.I can’t open this window. Could you  open _it_for me, please?

2.Those shoes are really nice. I’d like to buy___.

3.I can’t do this homework. Can you  help___?

4.We’re not ready. Please give___some more time.

5.Jill’s a very nice woman. Do you know___?

6.My parents are coming this weekend. Would you like to meet___?

CEVAPLAR

A.    1.I,I 2. she, She 3. He 4. We 5. I 6. He
B.    1.us 2. We, them 3. I, her 4. I, she, me 5. us 6. me
C.    1.it 2. them 3. me 4. us 5. her 6. them

Personal Pronouns Practice (Şahıs Zamirleri Uygulama) indir

Personal Pronouns Worksheet (Şahıs Zamirleri Çalışma) indir

Present Simple Tense’in Türkçe’deki karşılığı ‘Geniş Zaman’ olarak düşünülebilir. Be ise temel yardımcı fiildir. ‘Olmak’ anlamını taşır. İsim cümleleri kurmakta kullanılır.

İngilizce’deki en önemli fiillerden biridir ve yapı olarak düzensiz bir fiildir. Bu yüzden şahıslara göre farklı biçimlerde çekimlenir.

Şahıs Subject Pronouns be Contraction (kısa hali)
 

 

 

Tekil

1. I am I’m
2. You are You’re
3. (erkek) He  

 

is

 

He’s

She’s

It’s

3. (kadın) She
3. (Cansız varlıklarn ve hayvanlar) It
 

Çoğul

1. We  

are

We’re
2. You You’re
3. They They’re

Affirmative (Olumlu Cümle)

Olumlu cümledeki sözdizimi şu şekildedir:

ÖZNE + BE + NESNE

I am a teacher. (Ben öğretmenim.)
You are a students. (Sen öğrencilerdir.)
He is a jourmalist.
She is a nurse. (O bir hemşire.)
We are mechanics.
You are students. (Öğrencisiniz.)
They are policemen.(Onlar polisler.)

Negative (Olumsuz Cümle)

‘Be’ fiili ile olumsuz cümle kurarken ‘be’ fiilinden sonra not olumsuzluk eki getirilir.

Today is not a Wednesday. (Bugün Çarşamba değil.)
We are not alone here. (Biz burada yalnız değilsiniz.)
They are not alone here. (Burada yalnız değilsiniz.)
I am not a hardworking student. (Ben çalışkan bir öğrenci değilim.)

Davut is not at home. (Davut evde değil.)

‘Be’ fiiliyle olumsuz cümle kurulduğunda ‘are’ ve ‘is’ çekimleri şu biçimlerde kısaltma yapılabilir:

She isn’t a teacher. (is not) (O bir öğretmen değil.)
We aren’t students. (are not) (Biz öğrenciler değiliz.)

Interrogative (Soru Cümlesi)

‘Be’ fiili ile oluşturulan soru cümlelerinde fiil özneden önce, cümlenin başında yer  alır.

Are you ready? (Hazır mısın?)
Is your father a doctor? (Baban bir doktor var mı?)
Am I right? (Haklı mıyım?)

Yukarıda verilen sorulara verilebilecek olan kısa cevaplar ise şöyledir.

Olumlu                                      Olumsuz

Yes, I am. (Evet öyleyim.)           No, I’m not. (Hayır Ben değilim.)
Yes, he is. (Evet o)                      No, he isn’t. (Hayır, o değil.)
Yes, you are. (Evet öylesin.)       No, you aren’t. (Hayır, değil.)

Soru sözcüklerini kullanarak soru cümlesini aşağıdaki  biçimde oluşturabiliriz:

Who is your teacher? (Senin öğretmenin kim?)
What is your name? (Adın ne?)
Where are you from? (Nerelisin?)
Why are you sad? (Neden üzgünsün?)
How are you? (Nasılsın?)

Present Simple Tense Uygulama indir

Present Simple Tense Sınav Soruları indir

2 Yorum

  • Türkiye de ingilizce eğitim sistemi bu konu üzerinden dönüyor sanırım. Ne zaman bir ingilizce dersine girsem zamanlar zamanlar zamanlar 🙂 çok güzel bir anlatım olmuş teşekkürler.

Yorum Yap